Các ứng dụng

Đùn hồ sơ PVC khác nhau

TWIN-SCREW cung cấp máy đùn định hình cho vật liệu PVC để phát triển các sản phẩm cấu hình chất lượng khác nhau như cửa sổ, trần nhà, thân cáp, boong, máng xối ... vv